brancher enzyme


brancher enzyme
branch·er en·zyme (branchґər enґzīm) 1,4-α-glucan branching enzyme.

Medical dictionary. 2011.