prostatalgia


prostatalgia
A rarely used term for pain in the area of the prostate gland. [prostat- + G. algos, pain]

* * *

pros·ta·tal·gia (pros″tə-talґjə) [prostate + -algia] prostatodynia.

Medical dictionary. 2011.